Mẹ và bé

Tác động xung quanh đến hệ thần kinh non trẻ của bé

Các tác động xung quanh càng có ảnh hưởng mạnh mẽ, vững bền hơn khi cơ thể càng non trẻ hơn.Vì vậy các vấn đề giáo dục và dạy học từ tuổi thơ có tầm quan trọng đặc biệt. Không phải tất cả trẻ em đều tiếp thu giáo dục như nhau. I ’hải thấy rằng các trẻ có hoạt động thần kinh cao cấp không cân bằng là khó dạy nhất, đặc biệt là những trẻ được xác lịnh là dễ bộc phát và vô kỷ luật.

Tuy nhiên, nếu tiến hành đúng đắn công tác giáo dục trẻ từ tuổi nhỏ nhất, như kinh nghiệm chứng minh, ta có thể làm giảm nhiều các biểu hiện xấu của các đặc điểm kiểu thần kmh làm chúng dịu bớt đi bằng cách rèn luyện các kỹ xảo vtlng chắc cho trẻ để ngăn ngừa ảnh hưởng bất kham của ệác bản năng, tính xâm lấn quá mức cũng như tính dễ bộc phát.