Mẹ và bé

Kiểu mạnh, cân bằng, chậm chạp của hệ thần kinh

- Kiểu mạnh, cân bằng, chậm chạp

Các phản xạ có điều kiện (+) và (-) hình thành chậm hơn kiểu trên. Tiếng nói chậm, điềm tĩnh, không có cảm xúc và điệu bộ biểu hiện rõ rệt. Sự chuyển từ hưng phấn sang ức I chế và ngược lại đều chậm. Thưòng thường trẻ có đặc tính

điềm tĩnh, cần cù trong công việc, hành vi cư xử tốt, có D tính kỷ luật khi tình huống khó khăn xảy ra, trẻ khắc phụi dễ dàng. Thông thưòng, những trẻ này học tập tốt, tỏ ra có 1 năng lực lớn, hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách chậm chạp, nhưng tận tình. Kiểu này tương ứng vói khí chất điềm tĩnh theo Hippocrate.

-Tính mềm dẻo của các kiểu hoạt động thần kinh cao cấp.

Các đặc điểm về kiểu hoạt động thần kinh cao cấp do (II truyền xác định. Tuy nhiên, hành vi không phải chỉ phu

thuộc vào các đặc điểm xuất do ảnh hưởng của môi trường xung quanh cơ thể tử ngày trẻ ra đòi. Vì vậy, không bao giờ được coi những đặc tính bẩm sinh của hệ thần kinh là không thay đổi. Chúng có thê thay đồi ở mức độ này hay mức độ khác do tác động của giáo dục và rèn luyện. Sự tiếp thụ các biến đổi hay tính mềm dẻo của các kiểu hoạt động thần kinh thực ra, chỉ là một trong các biểu hiện đặc tính chung chủ yếu của hệ thần kinh: tính mềm dẻo, tính thích nghi vói các điều kiện thay đổi của môi trưòng xung quanh. Tính mềm dẻo của các kiểu hoạt động thần kinh, khả năng cải tạo bằng cách tập luyện, giáo dục theo lòi phát biểu của Paplov là Sự KIỆN SƯ PHẠM QUAN TRỌNG NHẤT