Mẹ và bé

Âm nhạc kích thích trí não của trẻ

Ngay từ xưa, âm nhạc đa được sử dụng đồ’ giải trí và trong những lẽ nghi tôn giáo. Có thổ nói, trong đời sống xã hội không thể không có âm nhạc. Àm nhạc làm cho người ta quên hết ưu tư và kích thích trí tưởng tượng của mỗi người. Những năm gần đây, những nghiên cứu về tác động của âm nhạc cổ điển trên quá trình phát triển tâm thần vận động của trỏ em đa được đc cập nhiều tại các nước phương Tây. Vấn đỏ này tại Thành phố Hồ Chí Minh chưa được đồ cập đến nhiều, chúng tôi qua đây muốn đưa ra một số ý kiến tóm lược của những nhà nghiên cứu trên thế giới về vấn đồ trôn. Am nhạc cổ điển như nhạc giúp trẻ em:
– Phát triển não bộ tối ưu.
– Kích thích các hoạt động trí tuệ.
– Làm sự kết nối giữa người lới và trẻ em trở nên dễ dàng.
– Tạo ra những kỹ năng xà hô và căm xúc.
– Thúc đẩy sụ quan tăm đê) công việc được giao và phong cách nói.
– Phát triển sự kiểm soát các xung động và làm gia tăng sự phí triển vận động.
– Chuyển tái khá năng tưởngtượng, sáng tạo và sự vui vẽ